ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิประกันสังคม พร้อมเช็คว่าประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่ปี 65

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมเพื่ออะไร แล้วประกันสังคมปี 2022 เป็นอย่างไร เรามาหาคำตอบกัน

ก่อนอื่นใด การที่ท่านจะตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตนเองได้ ท่านจำเป็นต้องทราบก่อนว่า ประกันสังคมคืออะไร สามารถช่วยเหลือหรือคุ้มครองประชาชนอย่างไรได้บ้าง โดยประกันสังคม หมายถึง สวัสดิการที่ทางรัฐบาลได้มอบให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้างและนายจ้างจะต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมเช็คผลและติดตามการส่งเงินสมทบอย่างสม่ำเสมอ เพราะการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตนเองอยู่ตลอดนั้น จะทำให้ท่านยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม เมื่อใดที่ท่านประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การประสบอุบัตติเหตุ เจ็บป่วย คลอดบุตร หรือ ประสบปัญหาการว่างงาน ท่านก็จะได้รับสิทธิประกันสังคมว่างงานและสิทธิประกันสังคมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่ในแต่ละกรณี หากท่านไม่มั่นใจว่าประกันสังคมรักษาอะไรได้บ้าง หากเราพิการ หรือเสียชีวิต กองทุนประกันสังคมจะดูแลเราหรือไม่ หรือไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในมาตราไหน จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง ท่านสามารถขอตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของท่าน เพื่อทราบผลได้ทันที

ประกันสังคมตรวจสอบสิทธิในแต่ละมาตรามีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ในเมื่อท่านได้ทราบไปแล้วว่า ประกันสังคมคืออะไร ต่อมาเรามาศึกษาถึงรายละเอียดของประเภทในกองทุนประกันสังคม โดยประกันสังคมจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะสามารถตรวจสอบประกันสังคมของตนเองได้ดังนี้ ประเภทที่ 1 หากพนักงานเอกชนทั่วไปต้องการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตนเอง สามารถตรวจสอบได้ผ่านมาตรา 33 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองถึง 7 กรณี ในส่วนของประเภทที่ 2 ผู้ที่เคยเป็นพนักงานเอกชนมาก่อนแต่ทว่าปัจจุบันได้ลาออกจากการเป็นพนักงานเรียบร้อยแล้ว ท่านจะถูกจัดให้ตรวจสอบผู้ประกันตนผ่านมาตรา 39 ที่จะได้รับความคุ้มครองถึง 6 กรณี และสุดท้าย ประกันสังคมประเภทที่ 3 เป็นกลุ่มของอาชีพอิสระที่สามารถขอตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตนเองผ่านมาตรา 40 ได้ ซึ่งท่านจะได้รับความคุ้มครองเพียง 3 หรือ 4 กรณีเท่านั้น

หากต้องการเช็คสิทธิ์บัตรประกันสังคมของตนเอง เราสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สำหรับท่านใดที่ต้องการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตนเอง ท่านจำเป็นต้องทราบก่อนว่า ตนเองถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหน ประเภทหรือมาตราอะไร เพื่อที่ท่านจะได้ตรวจสอบกองทุนประกันสังคมของตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยวิธีเช็คสิทธิประกันสังคมมีหลายช่อทาง ไม่ว่าจ้เป็นการสอบถามสิทธิประกันสังคมผ่านช่องทางสำนักงานประกันสังคมโดยตรงหรือจะเลือกเช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้ประกันตนได้ทุกมาตราอีกด้วย หากมีคำถามว่า ประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่ ประกันสังคมจะเริ่มใช้ก็ต่อเมื่อท่านได้ประสบปัญหาตรงกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรานั้นๆ เช่น การลางานจากการคลอดบุตร ท่านก็จะได้รับสิทธิประกันสังคมคลอดบุตร เป็นต้น ทั้งนี้ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตนเองอยู่สม่ำเสมอ